K návrhu novely rozpočtových pravidel


23.1.2012
verze pro tisk

Ministerstvo financí rozeslalo v uplynulých dnech k vnějšímu připomínkovému řízení návrh novely zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Návrh v mnohém kopíruje text navržený formou pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech poslancem Suchánkem, který poslanecká sněmovna loni v září odmítla. Současný návrh je oproti loňskému upraven zejména v pasáži věnované možnosti obcí, krajů, veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí nakládat s finančními prostředky převedenými v jejich prospěch státem a ukládat je na bankovní účty v komerčních bankách. Jakkoli je současný návrh oproti loňskému výrazným posunem směrem k lepšímu, stále v něm zůstává riziko pro shora jmenované subjekty, že při nepříznivé shodě okolností či zlé vůli ze strany ministerstva financí nebudou moci svobodně nakládat se svými prostředky připsanými na jejich účet v ČNB.

Pro lepší historickou návaznost níže uvádíme stručnou rekapitulaci loňského dění v dané věci a následně upozornění na problémová místa aktuálního návrhu novely rozpočtových pravidel.

Rekapitulace minulého pokusu o změnu rozpočtových pravidel

Problémová místa aktuálního návrhu novely rozpočtových pravidel

Podřízení příjmových účtů územních samosprávných celků, veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí státní pokladně

Návrh novely rozpočtových pravidel předpokládá, že územní samosprávné celky, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce budou mít zřízeny u ČNB účty určené k příjmu dotací, návratných finančních výpomocí, příspěvků a podpor ze státního rozpočtu. Oproti loňskému návrhu, který neumožňoval výše jmenovaným příjemcům s jejich prostředky vůbec nakládat bez součinnosti s ministerstvem financí, je letošní návrh liberálnější. V nově navrženém § 33 odst. 7 je výše zmíněným subjektům dovoleno převést peněžní prostředky z účtů v ČNB na účty, které nejsou podřízeny státní pokladně. I letošní úprava však má pro příjemce jistá rizika:

Náměty ke změnám návrhu:

Z dalších navrhovaných změn rozpočtových pravidel

Zavedení povinné „rezervace prostředků“ před výdejem prostředků organizační složkou státu, zrušení rozpočtových limitů

V § 33 odst. 4 je zaveden nový institut tzv. „rezervace prostředků ve státním rozpočtu“. Organizační složka státu musí ještě před vznikem právního důvodu pro výdej peněžních prostředků státního rozpočtu stanovit předpokládanou výši těchto prostředků ve svém rozpočtu a zachytit ji v rozpočtovém systému. Stanovení výše peněžních prostředků ověřuje ČNB při poukázání či výplatě peněžních prostředků. Při nefunkčnosti rozpočtového systému dává České národní bance pokyny k úhradě ministerstvo financí. Rezervace prostředků nahradí dosavadní rozpočtové limity dle § 65. Lze očekávat nárůst administrativy organizačních složek státu, protože rezervace prostředků bude probíhat výrazně častěji než stanovování rozpočtových limitů. Při rozumném provedení však jde o krok správným směrem. Výhodou by měla být větší pružnost v řízení toku státních financí.

Mgr. Květoslava Coufová
daňový poradce


(c) METIS Praha, spol. s r.o. 2012

Novinky v daňových a souvisejících předpisech v roce 2012

Novela rozpočtových pravidel omezí suverenitu v hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí

Účast členů kolektivních orgánů veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí na nemocenském a důchodovém pojištění

Režim přenesení daňové povinnosti na dani z přidané hodnoty u stavebních prací

Změny v DPH s účinností od 1.1.2012

METIS Praha, spol. s r.o. logo

Domovská stránka    Naše služby    Ceny    Články, aktuality    Zajímavé adresy    Kontakt