Ceny služeb


Pro každý jednotlivý případ se konečná cena sjednává individuelně s ohledem na rozsah a obtížnost požadovaných úkonů, míru rizikaa další konkrétní rysy problému. Níže uvedené ceny jsou pouze orientační a slouží jako východisko pro kalkulaci.

Daňové poradenství

Konzultace, porady, stanoviska, právní zastoupení

Používáme tři modely cenotvorby. V konkrétním smluvním ujednání lze uvedené modely kombinovat.
Měsíční / čtvrtletní paušál
Pevná částka placená měsíčně / čtvrtletně za smluvený objem práce a objednané služby.
Pevná cena
Pevná částka sjednaná za konkrétní případ (písemné stanovisko ke konkrétnímu problému, zastoupení v konkrétním řízení).
Cena dle hodinové sazby
Za každou účelně vynaloženou hodinu práce daňového poradce činí základní cena 2500,- Kč.
Za každou účelně vynaloženou hodinu práce asistenta daňového poradce činí základní cena 1000,- Kč.
Při práci mimo běžnou pracovní dobu se výše uvedené ceny násobí koeficientem 1,5.

Přiznání k daním

Daň z příjmů
Zpracování přiznání k dani z příjmů s odkladem podání a placení do 30.6. (1.7.)na základě klientem předaných údajů účetnictví upravených podle § 23 odst. 3 zákona o dani z příjmů – od 15000,- Kč.
Zpracování přiznání k dani z příjmů včetně revize podkladů a posouzení daňové uznatelnosti všech příjmů a výdajů, s odkladem podání a placení do 30.6. (1.7.) – pevná cena se sjednává po seznámení se s charakterem podkladů.
Daň z přidané hodnoty
Cena sestavení přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti závisí na předmětu činnosti, záznamní povinnosti uložené správcem daně, počtu dokladů, přechodu mezi režimy plátce/neplátce a činí minimálně 2000,- Kč za zdaňovací období.
Ostatní druhy daní
Pevná cena závisí na obtížnosti konkrétního případu. Jednodušší případy obvykleřešíme v hodinové sazbě.


(c) METIS Praha, spol. s r.o. 1998-2014

Novinky v daňových a souvisejících předpisech

Tisková chyba v nařízení vlády vydaném k režimu přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2015 i související nařízení vlády byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR pod čísly 360/2014 a 361/2014 v částce č. 143 rozeslané dne 31.12.2014. Plátci DPH tedy opět musí prokázat maximální pružnost. Dle sdělení MF ČR navíc Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. obsahuje tiskovou chybu, která bude opravena v průběhu ledna. Režim přenesení daňové povinnosti bude na vybrané zboží a služby aplikován od 1.4.2015, a nikoli od 1.1.2015, jak je uvedeno ve Sbírce zákonů.

DPH v roce 2015

DPH v roce 2016

Bližší detaily k aktuálním změnám v daňových zákonech jsou k dispozici našim stálým klietnům. Na webu budou detailnější informace dostupné s jistou časovou prodlevou.
METIS Praha, spol. s r.o. logo


Vyhledávání na stárnkách
METIS Praha, spol. s r.o.

Domovská stránka  Naše služby  Články, aktuality  Ceny  Zajímavé adresy  Kontakt