METIS Praha, spol. s r.o. logo


Domovská stránka          Naše služby          Ceny          Články, aktuality          Zajímavé adresy          Kontakt

Sleva na dani z příjmů při výplatě podílů na zisku

RNDr. Petr Couf, daňový poradce
METIS Praha, spol. s r.o.

V Daňovém Tipu 14/98 byla uveřejněna odpověď na dotaz, za jakých podmínek lze uplatnit slevu na dani z příjmů právnických osob ve výši 50% daně sražené z vyplácených podílů na zisku.

Odpověď je v detailech nepřesná, a to v neprospěch daňových poplatníků. Nepřesnost spočívá v tom, že autor ztotožňuje období, kdy byla srážková daň odvedena, období, kdy byly vyplaceny podíly na zisku a období, kdy valná hromada rozhodla o jejich vyplacení. Přitom

  1. rozhodnutí valné hromady, vyplacení podílů na zisku a odvod srážkové daně jsou různé akty, které se nemusí udát v témž zdaňovacím období,
  2. rozhodným okamžikem pro uplatnění citovaného nároku na slevu na dani je podle par. 35 odst. 3 zákona o dani z příjmů provedení srážky daně, což je další úkon, odlišný od všech tří výše jmenovaných.
Zatímco rozhodnutí valé hromady, provedení výplaty společníkovi či úhrada finančnímu úřadu jsou úkony, které mají přesné obsahové vymezení a u nichž lze nepochybně určit datum, kdy byly provedeny, termín provedení srážky daně, ač je v legislativě užíván, přesnou definici postrádá. Lze jej vymezit jako jednostranný úkon, při němž plátce daně sníží závazek vůči věřiteli o daň a zvýší závazek (resp. zaeviduje závazek) ve výši daně ve prospěch správce daně. O provedení srážky by měl být plátcem vyhotoven interní doklad – přinejmenším proto, že provedení srážky je předmětem účetnictví, tento doklad tedy bude i účetním dokladem. Tento účetní doklad také dokládá datum, kdy srážka byla provedena.

Příklad:

Valná hromada společnosti s ručením omezeným se konala 20. září 1997 a rozhodla o výplatě podílů na zisku s tím, že splatnost pdílů na zisku je 28.2.1998. Podle §38d odst. 2 ZDP je plátce povinen provést srážku nejpozději do konce třetího měsíce od data konání valné hromady, tedy do 31.12.1997 Podle §38d odst. 3 je plátce povinen sraženou daň odvést do konce následujícího měsíce po provedení srážky. Byla-li srážka provedena 20.12., končí lhůta pro odvedení daně 31.1.1998 Podíly byly vyplaceny 28.2.1998. Nárok na slevu na dani z příjmů právnických osob ve výši 50% sražené daně lze uplatnit ve zdaňovacím období 1997.

Kdyby ve zdaňovacím období 1997 poplatník nárok na slevu nebyl zcela nebo zčásti neuplatnil (ať již proto, že poplatník vykázal příliš nízkou daň, nebo z neznalosti), nelze o neuplatněnou část nároku snížit daň v následujícím období.

Pro uplatnění slevy na dani je tedy rozhodující, v kterém zdaňovacím období byla provedena srážka daně. Další skutečnosti, např. kdy valná hromada rozhodla o výplatě podílů na zisku, zda a kdy byly podíly na zisku vyplaceny společníkům (akcionářům, členům družstva) či zda a kdy byla sražená daň odvedena, nárok na slevu na dani z příjmů neovlivňují.


(c) METIS Praha, spol. s r.o. 1998