Daňoví poradci
pro nevýdělečné (neziskové) organizace i podnikatele,
právní zastoupení ve sporech se správcem daně


Poskytujeme daňové poradenství, poradenství v oblasti vedení účetnictví, a to včetně návaznosti na právní vztahy v oblasti občanského práva, obchodního práva, dotací, veřejných rozpočtů.

Naši daňoví poradci se specializují na

Poskytujeme kvalifikované, vysoce specializované komplexní služby v oblasti daní, dotací a účetnictví. Základem daňového poradenství v našem pojetí je individuální přístup ke klientovi a důkladné obeznámení našich pracovníků s problematikou a specifiky činnosti každého klienta. Jen díky individuální a soustavné péči můžeme našim klientům poskytnout kromě pouhého konstatování výše splatné daně též preventivní daňová doporučení pro jejich činnost a upozornění na chystané změny v daňových a souvisejících zákonech, které by mohly jejich činnost ovlivnit.

Při výkonu daňového poradenství dbáme na dodržování zásady mlčenlivosti, kterou vnímáme v maximální šíři. Pro její dodržení jsme nastavili přísná vnitřní pravidla závazná pro všechny pracovníky naší daňové kanceláře a důsledně vyžadujeme jejich dodržování. Profesní mlčenlivost daňového poradce považujeme za jedno ze základních práv klienta.

Mezi stálé klienty naší daňové kanceláře patří kromě podnikatelů též veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, příspěvkové organizace, nadace a nadační forndy, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob.

Intenzivně se podílíme na legislativní činnosti, zejména v rámci připomínkových řízení k návrhům zákonů, které se dotýkají oblastí naší profesní specializace. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva k 1.1.2014 jsme se výrazně zapojili do přípravy navazující daňové legislativy zejména v oblasti daně z příjmů nevýdělečných organizací (dnes tzv. veřejně prospěšných poplatníků) a zcela nového pojetí přechodu daňových povinností při úmrtí fyzické osoby a při správě majetku po dobu pozůstalostního řízení. Uvedeným tématům se věnujeme trvale, a to i v rámci naší lektorské a publikační činnosti.

Naše daňová kancelář

METIS Praha, spol. s r.o. je zapsána v evidenci právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství vedené Komorou daňových poradců ČR . Daňové poradenství vykonává od svého vzniku v roce 1998, kdy plynule navázala na dosavadní činnost svých společníků daňových poradců.

V naší daňové kanceláři působí tito daňoví poradci:

Mgr. Květoslava Coufová
Daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových poradců ČR pod číslem 2772.
Člen sekce Odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro oblast správy daní.
Jako daňový poradce se specializuje na daňovou problematiku vědeckých, kulturních a vzdělávacích organizací veřejného i soukromého sektoru, na problematiku dotací a na procesní právo daňové.
Autorsky se podílela na několika publikacích a studiích se zaměřením na mezinárodní zdanění příjmů, zdaňování zájmové činnosti fyzických osob a problematiku financování a zdanění v oblasti kultury.
Vyučuje Finanční a daňové právo na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy v Praze, kde též několik let pedagogicky působila. Od roku 1998 je daňovým poradcem.

RNDr. Petr Couf
Daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových poradců ČR pod číslem 2398.
Člen sekce Odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro oblast neziskových organizací.
Člen Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.
Jako daňový poradce se specializuje na zdaňování organizací občanské společnosti a na vazby mezi soukromým právem, účetnictvím a daněmi.
Autorsky se podílel na několika publikacích a studiích se zaměřením na účetnictví a zdaňování organizací občanské společnosti, zdaňování zájmové činnosti fyzických osob a problematiku financování a zdanění v oblasti kultury.
Vyučuje na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií University Karlovy v Praze účetnictví a zdaňování nevýdělečných organizací.
Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Do roku 1994 působil tamtéž jako odborný asistent, poté pracoval jako konzultant v oboru informačních technologií. Od roku 1997 je daňovým poradcem.

Na komplexních zakázkách se kromě daňových poradců a jejich asistentů podílejí i stálí externí spolupracovníci z řad advokátů, soudních znalců, auditorů.


(c) METIS Praha, spol. s r.o. 1998-2014

Novinky v daňových a souvisejících předpisech

Tisková chyba v nařízení vlády vydaném k režimu přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2015 i související nařízení vlády byly zveřejněny ve Sbírce zákonů ČR pod čísly 360/2014 a 361/2014 v částce č. 143 rozeslané dne 31.12.2014. Plátci DPH tedy opět musí prokázat maximální pružnost. Dle sdělení MF ČR navíc Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. obsahuje tiskovou chybu, která bude opravena v průběhu ledna. Režim přenesení daňové povinnosti bude na vybrané zboží a služby aplikován od 1.4.2015, a nikoli od 1.1.2015, jak je uvedeno ve Sbírce zákonů.

DPH v roce 2015

DPH v roce 2016

Bližší detaily k aktuálním změnám v daňových zákonech jsou k dispozici našim stálým klietnům. Na webu budou detailnější informace dostupné s jistou časovou prodlevou.
METIS Praha, spol. s r.o. logo


Vyhledávání na stárnkách
METIS Praha, spol. s r.o.

Domovská stránka    Naše služby    Články, aktuality    Ceny    Zajímavé adresy    Kontakt